Kristuksen rakkaus, lähetys ja opetuslapseus: Kohti Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokousta

Keskellä nuori nainen pitämässä kääröä sylissään, ympärillä ihmisiä, jotka pitävät kylttejä. Kylteissä sanat faith, love, truth, mission.

Syyskuussa kristityt ympäri maailman kokoontuvat Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokoukseen Saksaan teeman Kristuksen rakkaus johtaa maailman sovintoon ja ykseyteen alle. Juuri nyt Ukrainassa, keskellä Eurooppaa, käydään sotaa. Ukrainan rajalta niin Helsinkiin kuin Karlsruheenkin on vain reilu tuhat kilometriä matkaan. Sovintoa ja ykseyttä kristityt rukoilevat ja kipeästi kaipaavat!

Tässä artikkelissa esittelen missiologisen näkökulman yleiskokouksen teemaan. Mutta miten Kristuksen rakkaus maailmaa muuttaa? Kun ajatukseen Kristuksen maailmaa muuttavasta rakkaudesta lisätään opetuslapseuden ajatus, se auttaa hahmottamaan oman tehtävämme kristittyinä, Jumalan työtovereina, sodasta ja muista kriiseistä kärsivässä maailmassa:

Kuvassa ihmisiä, joista keskellä olevalla kyltti Transformative (muuttava)

Muutoksen tekijöinä, lähetettyinä opetuslapsina
              liikumme Hengessä
              ja meitä liikuttaa Kristuksen rakkaus:
              Olemme pyhiinvaeltajia tiellä kohti oikeudenmukaisuutta ja rauhaa
              pyhiinvaeltajia tiellä kohti sovintoa ja ykseyttä
              solidaarisena koko luomakunnalle.
              Meitä johtavat ja inspiroivat syrjään työnnetyt lapset, naiset ja miehet.

As transforming, missionary disciples
we move in the Spirit,
and are moved by Christ’s love:
Pilgrims on the road to justice and peace,
Pilgrims on the road to reconciliation and unity,
In solidarity with all creation
Led and inspired by children, women and men on the margins.

Yleiskokouksen teeman missiologisen näkökulman tarjoava asiakirja (Missiological Exploration on the 2022 WCC Assembly Theme) on teologiseksi asiakirjaksi poikkeuksellinen, sillä se on kirjoitettu lähes runon muotoon. Yllä oleva, sisennetty teksti on lainaus siitä.

Osallisena Jumalan työstä

Koko teema Kristuksen maailmaa muuttavasta rakkaudesta on missionaarinen, mutta tässä asiakirjassa teemaan lisätään vielä yksi keskeinen ajatus: Kristuksen rakkaus johtaa maailman sovintoon ja ykseyteen kutsumalla naisia ja miehiä opetuslapsiksi.  Kristuksen rakkaus on maailmaa liikuttava voima, ja meitä kutsutaan osallistumaan tähän liikkeeseen. Osallisuus saa meidät itsemme muuttumaan, ja samalla meistä tulee muutoksentekijöitä ympäröivässä maailmassa. Suomenkielisen lukijan huomio helposti kiinnittyy ilmaukseen ”naiset ja miehet”: miksi asiakirjassa on erikseen mainittu kaksi sukupuolta? Tarkoitus lienee ollut painottaa, että kaikki ihmiset on kutsuttu Kristuksen seuraajiksi ja opetuslapseksi. Hieman myöhemmin asiakirjassa painotetaan Kristuksen rakkauden avaruutta:

              Kristuksen rakkaus on inklusiivista.
              Se on tarkoitettu koko luomakunnalle.
              Se on tarkoitettu kaikille ilman poikkeuksia.

Me näemme tämän ateriayhteydessä, johon Jeesus kutsui marginaaliin työnnetyt ja syntiset.
Me näemme tämän kohtaamisissa, joissa hän ylitti sukupuolen, uskonnon, kulttuurin ja kansallisuuden asettamat rajat.

Christ’s love is inclusive.
It is for the whole of creation.
It is for all without exception

We see this in Jesus’ table fellowship, choosing to be with the marginalized and sinners
We see it in his encounters across gender, religious, cultural and national boundaries.

Lähtökohtana lähetykselle tässä maailmassa on Kristuksen rakkaus.
Jumalan rakkaus Kristuksessa on Jumalan lähetyksen syy.
Jumalan kutsu Kristuksessa Hengen kautta
uskoville naisille ja miehille
osallistua Jumalan työhön
on kristillisen lähetyksen ydin.


God’s love in Christ is the reason for God’s mission
And God’s call in Christ through the Spirit
to women and men of faith
to share in God’s work
is the essence of Christian mission.

Kristuksen rakkaus on maailmaa muuttava voima, sillä se muuttaa, transformoi, yksittäisiä ihmisiä, haastaa korjaamaan epäoikeudenmukaisuuksia ja vaalii koko Jumalan luomaa todellisuutta.

Toinen keskeinen periaate on, että sovinto (hankalasti suomeksi kääntyvä käsite reconciliation) on sekä Jumalan lahja että Kristuksen seuraajien kutsumus:

              Hänen lähetykseensä osallistuminen merkitsee sitoutumista sovinnon työhön:
              sovintoon Jumalan kanssa,
              sovintoon haavoitetun luomakunnan kanssa,
              sovintoon särkyneissä yhteisöissä,
              sovintoon häiriintyneen itsemme kanssa.    

Sovinto on keskuksessa evankeliumissa,
Evankeliumissa, josta todistamme ja jota julistamme.
Hyvä uutinen on, että
jakaantuneessa, väkivaltaisessa ja pirstoutuneessa maailmassa
sovinto on todellisuutta.

To share in his mission is to commit ourselves to the work of reconciliation.
Reconciliation with God,
Reconciliation with our wounded creation
Reconciliation in broken communities
Reconciliation in disordered selves.

The gospel to which we witness and preach
Has reconciliation at its very heart.
The good news that
In our divided, violent, and fragmented world
Reconciliation is a reality.

…           Sovinto on lähetettyjen opetuslasten työtä.
              He välittävät ja pitävät esillä Jumalan sovitusta tuovaa armoa,
              ja niin osallistuvat Jumalan sovitusta tuovaan lähetykseen.
              Kristityt, joita itseään Jumalan rakkaus ja armo on muuttanut
              ja jotka Kristuksen rakkaus on saanut sitoutumaan tähän sovinnon palvelutehtävään.

Reconciliation is the work of missionary disciples
Who mediate and articulate God’s reconciling grace,
And so participate in God’s reconciling mission.
Christians who have been transformed themselves by God’s love and grace,

Moved by Christ’s love to commit themselves to this ministry
of reconciliation.

Kolmanneksi asiakirjassa todetaan, että emme ole saavuttaneet sitä ykseyttä, johon Kristus meitä kutsuu, mutta siitä huolimatta Kristuksen rakkaus ohjaa meitä etsimään ykseyttä, joka ei ole vain kristillisen kirkon ykseys vaan ykseys, joka pitää sisällään koko ihmiskunnan ja koko luodun maailman.

              Opetuslapsina meidät on kutsuttu ykseyden esikuviksi.
              Esikuvallisuus on aitouden merkki
              Aito rakkaus Kristukseen
              johtaa kirkkoa ykseyteen.
              Aito rakkaus Kristukseen
              johtaa kirkkoa tekemään työtä maailman ykseyden puolesta:
              Kansakuntien parissa, kulttuurien parissa, kansojen parissa.
              Kunnioittaen niitä ja
                             suojellen planeettaa
                             tehden työtä rauhan eteen
                             tehden työtä oikeudenmukaisuuden eteen
                             poistaen köyhyyttä
                             voimaannuttaen voimattomia
                             jakaen viisautta.

As disciples we are called to model unity
It is a mark of our authenticity.
Authentic love for Christ,
Will move the church to unity
Authentic love for Christ
Will move the church to work for unity in the world
among nations, among cultures, among peoples,
respecting them and
protecting the planet
working for peace
working for justice
eradicating poverty
empowering the powerless
sharing wisdom

Mitä on Jumalan lähetys

Asiakirjan lopuksi liitytään vielä näkyyn Kolmiyhteisen Jumalan työstä maailmasta: me etsimme Hengen läsnäoloa, syvempää Kristuksen rakkauden tuntemista, ja syvempää sitoutumista Jumalan lähetykseen.

Maailman johtaminen rakkauden avulla sovintoon ja ykseyteen
              on Jumalan lähetystä, Kristuksessa inkarnoitunutta, saavutettu Hengen kautta.

Ihmiset näyttävät kylttejä "Hope" ja "Peace"

              Tähän lähetykseen me
              Kirkkona,
              lähetettyinä opetuslapsina,
              osallistumme.

Moving the world in love to reconciliation and unity
Is God’s mission, incarnate in Christ, accomplished through the Spirit
It is in that mission that we,
As church,
As missionary disciples,
Participate.

Omassa johdantoartikkelissaan Risto Jukko määrittelee lähetyksen samaa kieltä käyttäen. Jumala on Kristuksen kautta sovittanut meidät itsensä kanssa. Jumalan lähetys pitää sisällään meidät, ja ottaa meidät mukaan työhön antamalla meille sovituksen palvelutehtävän. Kun tulemme osallisiksi Jumalan sovitustyöstä Kristuksessa, otamme osaa Jumalan lähetykseen ja meistä tulee sovinnon ja ykseyden lähettiläitä toisten kanssa ja heitä varten.

Keitä ovat Kirkkojen maailmanneuvosto ja sen Maailmanlähetyksen ja evankelioimisen komissio?

Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) Delhin yleiskokouksessa (1961) ekumeenisen liikkeen ja kansainvälisen lähetysliikkeen polut yhtyivät, kun vuonna 1921 perustettu Kansainvälinen lähetysneuvosto yhdistyi Kirkkojen maailmanneuvoston kanssa, ja jatkoi työtään Maailmanlähetyksen ja evankelioimisen komissiona (CWME).  Maailmanlähetyksen ja evankelioimisen komission johtajana on vuodesta 2008 toiminut Risto Jukko.

Edellisestä Busanissa, Etelä-Koreassa 2013 pidetystä yleiskokouksesta alkaen Kirkkojen maailmanneuvoston jäsenkirkot sitoutuivat teemaan oikeudenmukaisuuden ja rauhan pyhiinvaellus (Pilgrimage of Justice and Peace). Tuossa yleiskokouksessa hyväksyttiin myös historian toinen KMN:n missiologinen asiakirja Yhdessä kohti elämää: lähetys ja evankelioiminen muuttuvassa maailmassa.

Arushasta eteenpäin

Tärkeä merkkipaalu yleiskokousten välillä on ollut Arushan maailmanlähetyksen ja evankelioimisen konferenssi 2018. Sen julkilausuma Arushan kutsu on toinen keskeinen Maailmanlähetyksen ja evankelioimisen komission työtä yleiskokousten välillä ohjannut dokumentti.

Arushan kokouksen jälkeen keskeisiksi teemoiksi tulevaisuuden missiologisessa työskentelyssä tunnistettiin seuraavat teemat:

  • Lähetys muuttavana opetuslapseutena Arushan kutsun valossa
  • Marginaalien mission aikamme lähetyksen paradigmana
  • Lähetys ja evankeliointi moniuskontoisessa maailmassa
  • Lähetyksen, evankelioinnin ja kehitysyhteistyön suhde
  • Kalliin opetuslapseuden (costly dischipleship ja ykseyden suhde

Maailmanlähetyksen ja evankelioimisen komission sekä sen temaattisten työryhmien työ yleiskokousten välillä on koottu raporttikirjaan Call to Discipleship. Mission in the Pilgrimage of Justice and Peace World Council of Churches Commission on World Mission and Evangelism Documents 2018–2021. Kirkkomme Lähetys esittelee kevään aikana kaikki neljä kirjaan koottua raporttia.  

Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokouksen juliste. Siinä sanat: christ's love moves the world to reconciliation and unity.

Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) korkein päättävä elin yleiskokous kokoontuu yleensä kahdeksan vuoden välein. Se on ainutlaatuinen mahdollisuus koko maailmanlaajuiselle kirkkoyhteisölle kohdata toinen toisensa ja Jumala yhdessä paikassa.

Yleiskokoukseen saapuu 4000 edustajaa ympäri maailmaa. Se on erityinen hetki jäsenkirkoille, ekumeenisille kumppaneille ja muille kirkoille. Yleiskokouksen aikana kirkot voivat syventää sitoutumistaan näkyvään ykseyteen ja yhteiseen todistukseen. KMN:n yleiskokous on kokoluokassaan monimuotoisin kristittyjen kokoontuminen.

KMN:n yhdestoista yleiskokous järjestetään Karlsruhessa, Saksassa, syyskuussa 2022.


Sisennetyt lainaukset asiakirjasta Study Paper: Missiological Exploration on the 2022 WCC Assembly Theme Christ’s Love Moves the World to Reconciliation and Unity and Ongoing Work of CWME” (CWME Working Group on Theology for Mission), käännökset kirjoittajan. Asiakirja julkaistu teoksessa Call to Discipleship. Mission in the Pilgrimage of Justice and Peace. World Council of Churches Commission on World Mission and Evangelism Documents 2019-2021. Toimittanut Risto Jukko. WCC 2021.

Jaa artikkeli: