”Välttämätöntä ja palkitsevaa” – Uskontojen kohtaamisen toimikunta

Uskontojen kohtaamisen toimikunnan jäseniä kumartuneena kartan ylle Omanissa

Toimikunnat tutuiksi. Marraskuussa 2020 Kirkkomme lähetys esitteli Kirkon lähetystyön toimikunnan. Nyt on vuorossa Uskontojen kohtaamisen toimikunta.

Uskontopluralistinen maailma

Suomen uskonnollinen tilanne on muuttunut 2000-luvulla nopeasti. ”Uskontojen ja vakaumusten kirjo kasvaa koko ajan maassamme. Elämme siis entistä enemmän uskontopluralistisessa maailmassa”, toteaa Uskontojen kohtaamisen toimikunnan jäsen, Kuopion hiippakunnan kansainvälisen työn hiippakuntasihteeri Jukka Helle. Uskontojen välisen kohtaamisen merkitys on kasvanut muutoksen myötä. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet ja seurakunnat kohtaavat yhä useammin toisin uskovia ihmisiä ja heidän yhteisöjään. Tämä herättää sekä käytännöllisiä että periaatteellisia kysymyksiä.

Vuonna 2017 työnsä aloittanut Uskontojen kohtaamisen toimikunta vastaa muuttuvan maailman herättämiin tarpeisiin. ”Suomen uskonnollinen kenttä on viimeisen vuosikymmenen aikana muuttunut nopeasti entistä monimuotoisemmaksi. Alan keskitettyä asiantuntemusta kaivataan, vaikka kokemus uskontojen kohtaamisesta ja siihen liittyvä osaaminen on osa yhä useamman kirkon työntekijän ammattitaitoa”, toteaa toimikunnan puheenjohtaja, Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka.

Monialainen yhteistyö

Uskontojen kohtaamisen toimikunta kuuluu Kirkon lähetystyön toimikunnan ja Ekumeenisten asiain toimikunnan ohella piispainkokouksen alaisiin ja nimeämiin toimikuntiin. Nämä kolme toimikuntaa tekevät työtä Kirkon ulkoasiainosaston yhteydessä. Uskontojen kohtaamisen toimikunta on kolmikon nuorin. Se jatkaa omalta osaltaan kirkon ulkoasiain osaston asettaman Lähetys- ja uskontoteologisen työryhmän työtä.

Uskontojen kohtaamisen toimikuntaan on koottu asiantuntijoita eri puolilta Suomea. Mukana on kirkon, akateemisen maailman ja järjestöjen työntekijöitä. Toimikunnan ensimmäisenä puheenjohtajana toimi piispa Kaarlo Kalliala. Hänen jälkeensä puheenjohtajana on toiminut piispa Kaisamari Hintikka. Hän pitää toimikuntaa tärkeänä sekä piispainkokoukselle että koko kirkolle: ”Piispainkokouksen asettaman Uskontojen kohtaamisen toimikunnan tehtävä on toimia Suomen ja kansainvälisen uskonnollisen kentän, uskontojen välisten suhteiden ja uskontodialogin neuvoa antavana asiantuntijaelimenä erityisesti. Tässä työssä se tukee erityisesti piispainkokousta, mutta pitää esillä näitä asioita kirkossamme laajemminkin.”

Suuntaviivoja muuttuvaan maailmaan

Toimikunnan tehtävään kuuluu asioiden valmistelu piispainkokoukselle sekä piispainkokouksen antamien muiden tehtävien suorittaminen. Tähän päivään mennessä toimikunnan saavutuksista kenties merkittävin on toimikunnan aloitteen ja piispainkokouksen tehtävänannon myötä syntynyt ja piispainkokouksen syksyllä 2020 hyväksymä asiakirja Suuntaviivoja uskontojen kohtaamiseen.

Asiakirja esittelee Suomen uskonnollisen kentän muutoksia sekä uskontojen kohtaamisen periaatteita ja käytäntöjä. Lähtökohtana on niin seurakuntien kuin yksittäisten kristittyjen rohkaiseminen vuorovaikutukseen toisin uskovien ihmisten kanssa kristinuskoon oleellisesti kuuluvien lähimmäisenrakkauden ja vieraanvaraisuuden hengessä.

Yhteistyötä ja dialogia

Piispa Hintikka nostaa esille yhteistyön merkityksen uskontojen kohtaamisessa: ”Vaikka uskontojen välisen järjestäytyneen yhteistyön historia Suomessa on vielä suhteellisen lyhyt, yhteistyö on jo suhteellisen vakiintunutta. Uskontojen kohtaamisen toimikunta pitää yhteyttä alan toimijoihin, kuten esimerkiksi USKOT-foorumiin, Uskonto- ja kulttuurifoorumi Fokukseen, yliopistotutkijoihin, ja seurakuntien uskontojen välisen työn vastuuhenkilöihin. Kaikki nämä tahot tuovat oman asiantuntemuksensa neuvottelukunnan kokoonpanoon.”

Yksi Hintikan mainitsemista yhteistyötahoista on vuonna 1947 perustettu Kulttuuri ja uskontofoorumi FOKUS ry (aiemmalta nimeltään Kristillinen Kulttuuriliitto). Se on aktiivinen uskontojen vuoropuhelun edistäjä ja toteuttaja.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Marja Laine on Uskontojen kohtaamisen toimikunnan jäsen. Hänen mukaansa yhdistyksen kutsuminen mukaan toimikuntaan kuvastaa hyvin eri tasojen ja toteuttajien tarvetta tehdä vaikuttavaa yhteistyötä katsomusdialogikentällä: ”Teologisen keskustelun ohella tarvitaan käytännönläheistä työtä, kuten vuosittain järjestettäviä kansainvälisen YK:n uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikon tapahtumia. Uskontojen kohtaamisen toimikunta luo erinomaiset puitteet keskustella yhdessä dialogin tarpeesta: mitä dialogilla tarkoitetaan, miksi se on tärkeää ja mihin dialogilla pyritään.”

Kunnioittava kohtaaminen avaa mahdollisuuksia

Vuoropuhelussa kunnioitetaan omaa ja muiden taustaa. ”Omista, itselle merkityksellisistä arvoista tai näkemyksistä ei tarvitse luopua kuunnellakseen ja kunnioittaakseen muita. Vuoropuhelussa on mahdollista löytää toisten kanssa yhteistä arvopohjaa ja yleisinhimillistä perustaa, mikä mahdollistaa yhteistyön esimerkiksi rauhan, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi sekä ympäristön suojelemiseksi”, Marja Laine sanoo.

Yhteistyön mahdollisuuksiin ja oman perinteen voimaan uskoo myös Jukka Helle, joka toteaa, ettei monien uskontojen keskellä elämisen tarvitse olla pelottavaa tai uhkaavaa: ”Omasta uskostaan ja kristillisestä todistuksestaan luopumatta kirkko ja kristityt voivat olla rohkeasti etsimässä ja löytämässä toisissa uskonnoissa sellaista hyvää ja kaunista, mikä rakentaa yhteistä elämäämme Suomessa. Niinpä toisiin uskontoihin ja toisin uskoviin tutustuminen on sekä välttämätöntä että palkitsevaa.”


Toimikunnan laatimasta asiakirjasta Suuntaviivoja uskontojen kohtaamiseen on Kirkkomme Lähetyksessä kirjoitettu aiemmin (ruotsiksi): Kommentar till Riktlinjer för religionsmöten – Lehteri

Jaa artikkeli: