Tämä meille on tärkeää

Seurakuntavaalit 2022, piirros: Nina Huisman

Marraskuun seurakuntavaaleissa valitaan Jyväskylän seurakunnan luottamushenkilöt. Seuraavan nelivuotiskauden aikana he suunnittelevat ja kehittävät seurakunnan toimintaa monin eri tavoin. Ehdokkaita asettaa tänä syksynä seitsemän erilaista valitsijayhdistystä. Valitsijayhdistykset vastasivat Henki ja Elämän kysymyksiin sähköpostitse yhteyshenkilöidensä kautta.

Vastaukset toimittivat:
 Liisa Kuparinen (Avara kirkko)
 Anne-Maria Perttula (Keskusta yhteistyössä -ryhmä)
 Pipsa Wilhelms (Kokoomus ja sitoutumattomat)
 Piia Remes (Kristillisten perusarvojen puolesta)
 Henri Sorvali (Perussuomalaiset)
 Erkki Puhalainen (Seurakuntaväki)
 Jussi Maasola (Sosialidemokraatit ja sitoutumattomat)
Valitsijayhdistysten vaaliohjelmien tiivistelmät:
jyvaskylanseurakunta.fi/vaalit

Seurakuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 20.11.
Ennakkoäänestys 8.–12.11. 

Avara kirkko

Millainen on valitsijayhdistyksenne tausta?
Taustalla on vihreitä, vasemmistoa ja partiolaisia sekä muita avarakatseisen kirkon rakentamiseen sitoutuneita tavallisia seurakuntalaisia, jotka kokevat valitsijayhdistyksen vaaliohjelman omakseen. Listallamme on paljon myös nuoria.

Mikä on tärkein tavoitteenne?
Kirkon ovien avaaminen selvästi kaikille. Jokaisen tulee kokea, että kirkko ja seurakunta hyväksyvät hänet juuri sellaisena kuin Jumala hänet on luonut.

Vaaliohjelmassanne korostuvat mm. ympäristöasiat. Kerrotte haluavanne ”vahvistaa kiinteistöratkaisuissa toimia energiankulutuksen ja päästöjen vähentämiseksi”. Millaisia nämä toimet voisivat konkreettisesti olla?
Seurakunta tekee vahvaa ympäristötyötä, mutta petrattavaakin on. Aurinkopaneeleita on syytä ottaa enemmän käyttöön. Öljylämmityksestä ei ole päästy vielä täysin eroon. Myös energiakriisi ohjaa vähentämään energiankulutusta. Esimerkiksi sisälämpötilan laskemisella on merkitystä. Rakennushankkeissa tulee painottaa tilojen monikäyttöisyyttä.

Mihin erityisesti satsaisitte seurakunnassa?
Jos emme torju ilmastonmuutosta, ei meillä lopulta ole mitään mihin satsata. Jyväskylän seurakunta on sitoutunut Hiilineutraali kirkko 2030-tavoitteeseen. Tulevana vuonna mm. metsien suojelupäätökset on saatava tehtyä. Nuoria tulee kuulla ja tarjota heitä kiinnostavaa toimintaa. Kirkon auttamistyö on tärkeää.

Mistä nipistäisitte?
Tilojen käyttöastetta tulee parantaa ja vähäkäyttöisistä kiinteistöistä luopumista jatkaa. Vapaaehtoisten roolia tulee yhä kasvattaa. Toiminnan ei tarvitse olla vain palkatun henkilöstön varassa.

Evankelis-luterilaisessa kirkossa on joitakin sitä sisäisesti kahteen leiriin repiviä kysymyksiä. Minkä niistä erityisesti mainitsisitte valitsijayhdistyksellenne tärkeäksi, ja millaista kantaa sen suhteen edustatte?
Yhdenvertaisuuskysymykset, kuten samaa sukupuolta olevien parien oikeus kirkolliseen avioliittoon. Tulevat kirkkovaltuutetut ovat valitsemassa jäseniä asiasta päättävään kirkolliskokoukseen. Avara kirkko -valitsijayhdistyksen ehdokkaat ovat sitoutuneet siihen, että myös samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen tulee olla kirkossa yksiselitteisesti mahdollista.

Valitsijayhdistyksenne tärkein arvo yhdellä sanalla?
Lähimmäisenrakkaus

Enkelinsiipi kannattelee vaalilippua, lipussa sydänkuvio. Piirros: Nina Huisman

Keskusta yhteistyössä -ryhmä

Millainen on valitsijayhdistyksenne tausta?
Keskusta yhteistyössä -ryhmä nojaa keskustalaisiin arvoihin, kuten yhteisöllisyyteen ja sivistykseen. Pyrimme nostamaan ennen kaikkea rakentavan yhteistyön kulttuuria seurakunnan toiminnassa samalla kun seurakunnassamme tehdään suuria uudistuksia ja kirkkoa etsii paikkaansa yhteiskunnassa.

Mikä on tärkein tavoitteenne?
Ihmistä lähellä oleva Jyväskylän seurakunta, joka tukee arjen haasteissa ja tarjoaa palveluja eri elämänvaiheessa eläville seurakuntalaisille.

Vaaliohjelmassanne mainitsette mm. että seurakunnan palveluiden tulisi olla ”mahdollisimman lähellä palvelun tarvitsijaa”. Millä tavoin aiotte edistää tätä kysymystä?
Seurakunta rakentaa palveluverkoston niin, että palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat palveluiden kysyntää. Seurakuntalaisten toiveita kuullaan ja toimintaa kehitetään ja arvioidaan toiveiden suuntaan.

Mihin erityisesti satsaisitte seurakunnassa?
Seurakunnalla tulee olla työntekijöitä riittävästi jo varhaiskasvatuksen tasolta lähtien. Tuetaan vapaaehtoisia heidän työpanoksessaan. Tulevaisuus rakentuu lasten ja nuorten kautta, joille suunnattuun työhön tarvitaan erityisesti satsausta.

Mistä nipistäisitte?
Tarpeettomista kiinteistökuluista ja hallintohimmeleistä.

Evankelis-luterilaisessa kirkossa on joitakin sitä sisäisesti kahteen leiriin repiviä kysymyksiä. Minkä niistä erityisesti mainitsisitte valitsijayhdistyksellenne tärkeäksi, ja millaista kantaa sen suhteen edustatte?
Toivottavasti tuleva kausi keskitytään ennen kaikkea seurakuntalaisia yhdistäviin asioihin ja energia käytetään meitä yhdistävien asioiden edistämiseen.
Suomen suurimmassa seurakunnassamme pitää olla tilaa eri mielipiteille ja ajatussuunnille. Toimintatapojen osalta korostamme yhteensovittamista ja kompromisseja.

Valitsijayhdistyksenne tärkein arvo yhdellä sanalla?
Lähimmäisenrakkaus

Kokoomus ja sitoutumattomat

Millainen on valitsijayhdistyksenne tausta?
Kokoomus ja sitoutumattomat -valitsijayhdistyksen listalla on aktiivisia kokoomuslaisia ja sitoutumattomia ehdokkaita. Valitsijayhdistyksen taustalla on aate, joka perustuu moniarvoisuuteen ja ihmisarvon kunnioittamiseen sekä tasa-arvoon.

Mikä on tärkein tavoitteenne?
Rakenneuudistuksen (neljän alueen malli) loppuun vienti. Tavoitteena on saada paitsi seurakunnan toiminta nykyistä lähemmäksi seurakuntalaisia ja osallisuuden kokemuksen vahvistaminen nykyistä enemmän, myös alueiden hallinnon kehittäminen ja työntekijäorganisaation muutoksen tukeminen.

Vaaliohjelmassanne toivotte että ”kirkon merkityksellisimmät toiminnot pidetään lähellä ihmisiä, vaikka verotulot pienenevät…”. Mitä mielestänne ovat kirkon merkityksellisimmät toiminnot (mainitkaa esimerkkejä)?
Jumalanpalveluselämän monipuolisuus, diakoniatyö ja siihen liittyvä yhteistyö ja verkostotyö eri toimijoiden kanssa, niin kaupungin kuin järjestöjen kanssa, varhaisnuorisotyö ja perheiden kohtaaminen sekä rippikoulutyö ja nuorten kohtaaminen.

Mihin erityisesti satsaisitte seurakunnassa?
Rakenteiden ja hallinnon kehittämiseen niin, että ne tukevat entistä paremmin työntekijöiden työn tavoitteiden saavuttamista, seurakuntalaisten osallisuuden ja vapaaehtoisuuden vahvistamiseen, mikä lisää merkityksellisyyden tunnetta seurakuntaan kuulumisessa.

Mistä nipistäisitte?
Kaiken toiminnan osalta pitäisi jatkossa pyrkiä avoimeen ja rehelliseen pohdintaan ja keskusteluun, onko toiminta strategian toteuttamisen kannalta merkittävää ja taloudellisesti järkevää.

Evankelis-luterilaisessa kirkossa on joitakin sitä sisäisesti kahteen leiriin repiviä kysymyksiä. Minkä niistä erityisesti mainitsisitte valitsijayhdistyksellenne tärkeäksi, ja millaista kantaa sen suhteen edustatte?
Valitsijayhdistyksemme ei ota suoraan kantaa kirkkoa repiviin kysymyksiin, mutta taustallamme on arvoliberaali ajatus, että ihmisten ihmisoikeudet ovat yhtäläiset eikä ketään syrjitä.

Valitsijayhdistyksenne tärkein arvo yhdellä sanalla?
Yhdenvertaisuus.

Kristillisten perusarvojen puolesta

Millainen on valitsijayhdistyksenne tausta?
Tausta on evankelis-luterilaisen kirkon sisällä toimiva herätysliike – vanhoillislestadiolaisuus.

Mikä on tärkein tavoitteenne?
Raamatun ja evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen mukainen opetus seurakunnassa.

Vaaliohjelmassanne mainitaan tavoitteena olevan talouden tasapainottaminen kiinteistö- ja henkilöstöstrategian toteuttamisella. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
Menojen sopeuttamista käytettävissä oleviin tuloihin nähden, vähällä käytöllä tai tarpeettomiksi käyneiden kiinteistöjen myyntiä tai luovuttamista sekä toimintaan tarvittavien henkilöresurssien kohdentamista ydintoimintojihin.

Mihin erityisesti satsaisitte seurakunnassa?
Vapaaehtoistoiminnan vahvistamiseen.

Mistä nipistäisitte?
Toiminnoista, jotka eivät ole seurakunnan ydintoimintamuotoja.

Evankelis-luterilaisessa kirkossa on joitakin sitä sisäisesti kahteen leiriin repiviä kysymyksiä. Minkä niistä erityisesti mainitsisitte valitsijayhdistyksellenne tärkeäksi, ja millaista kantaa sen suhteen edustatte?
Samaa sukupuolta olevien avioliiton. Raamatussa ilmoitetun Jumalan sanan mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto.

Valitsijayhdistyksenne tärkein arvo yhdellä sanalla?
Anteeksiantamus.

Perussuomalaiset

Millainen on valitsijayhdistyksenne tausta?
Perussuomalaiset-valitsijayhdistyksen ehdokkaat ovat perussuomalaisten Jyväskylän yhdistyksen jäseniä. Meillä on aktiivisia jäseniä ehdokkaana. Osa on paikallisyhdistyksen hallituksen jäseniä ja yksi on Jyväskylän kaupungin varavaltuutettu.

Mikä on tärkein tavoitteenne?
Saada mahdollisimman monta ehdokasta läpi vaaleista ja täten saada perussuomalaista näkökulmaa seurakunnan päätöksentekoon yhdessä sovitttujen tavoitteiden mukaisesti.

Vaaliohjelmassanne mainitaan kirkon toiminnassa harvoin kuultu tavoite, ”kirkon jäsenmäärän kasvattaminen”. Millaisin toimin edistäisitte tavoitetta Jyväskylän seurakunnassa?
Seurakunnan tulee tehdä itse itsensä houkuttelevaksi. Tiedottaa ja kertoa minkälaista toimintaa on tarjolla ja mitä lisäarvoa kirkon jäsenyys tuo. Kirkon jäsenenä olet oikeutettu kasteeseen, ripille pääsyyn, kirkkohäihin ja kummina toimimiseen.
Elämän ehtoopuolen koittaessa tärkeää on myös hautaan siunaaminen. Kirkko on myös perinteitä ja suomalaista kulttuuria arvostavan valinta. Lapsi- ja nuorisotyö, diakonia, perheneuvonta sekä talousapu ja -neuvonta tunnetaan kenties huonommin.

Mihin erityisesti satsaisitte seurakunnassa?
Seurakuntaelämän lisäämiseen ja kirkon jäsenmäärän kasvattamiseen. Seurakunnan tilat tulee pitää asianmukaisessa kunnossa ja tarpeenmukaisina.

Mistä nipistäisitte?
Tarpeettomista ja huonokuntoisista kiinteistöistä.

Evankelis-luterilaisessa kirkossa on joitakin sitä sisäisesti kahteen leiriin repiviä kysymyksiä. Minkä niistä erityisesti mainitsisitte valitsijayhdistyksellenne tärkeäksi, ja millaista kantaa sen suhteen edustatte?
Samaa sukupuolta olevien vihkimistä emme kannata.

Valitsijayhdistyksenne tärkein arvo yhdellä sanalla?
Rehellisyys.

Seurakuntaväki

Millainen on valitsijayhdistyksenne tausta?
Ehdokkaamme toimivat eri alueseurakunnissa, kristillisissä järjestöissä ja kirkkomme herätysliikkeissä. Valitsijayhdistyksen taustalla ei ole yksittäistä yhteisöä eikä poliittista puoluetta.

Mikä on tärkein tavoitteenne?
Tahdomme rakentaa kaikkien seurakuntalaisten arjessa ja juhlassa mukana olevaa Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen pohjalta toimivaa seurakuntaa, joka viestii evankeliumin sanomaa lähelle ja kauas.

Kerrotte vaaliohjelmassanne haluavanne rakentaa seurakuntaa, joka on ”lähellä ihmistä ja tarjoaa jokaiselle mahdollisuuksia osallistua lahjojensa mukaiseen toimintaan”. Miten houkuttelisitte ihmisiä osallistumaan seurakunnan toimintaan?
Rakentamalla yhteisöllistä seurakuntaa, jossa ihmisiä rohkaistaan käyttämään lahjojaan seurakunnan toiminnassa. Heitä kutsutaan mukaan henkilökohtaisesti, tuetaan ja annetaan tilaa ideoiden toteuttamiseen. Edistämme seurakunnan ja sen sisällä toimivien järjestöjen tavoittavaa työtä.

Mihin erityisesti satsaisitte seurakunnassa?
Seurakunnan rakenneuudistuksen myötä syntyvien uusien alueiden moni-ilmeiseen työn ja alueille muodostettavien kirkkotiimien sekä toimintaryhmien rakentamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Toimimme sen eteen, että tämä hallinnon keventämiseen ja toiminnan vahvistamiseen tähtäävä uudistus osaltaan tukee monimuotoisen seurakuntaelämän vahvistumista. Yhteisvastuullinen diakonia, kristillinen kasvatus, pienryhmätoiminta, nuorten ja nuorten aikuisten sekä perheiden hyvinvoinnin vahvistuminen on meille tärkeää.

Mistä nipistäisitte?
Seurakunnan ydintoiminnan kannalta tarpeettomasta tai sitä tukemattomasta toiminnasta.

Evankelis-luterilaisessa kirkossa on joitakin sitä sisäisesti kahteen leiriin repiviä kysymyksiä. Minkä niistä erityisesti mainitsisitte valitsijayhdistyksellenne tärkeäksi, ja millaista kantaa sen suhteen edustatte?
Osa näistä kysymyksistä ei ole seurakunnan ratkaistavissa. Yksi on avioliittokysymys. Me kaikki olemme Jumalalle rakkaita, mutta kaikki valintamme eivät ole Hänen tahtonsa mukaisia. Siksi pitäydymme Raamatusta nousevaan kirkkomme linjauksen mukaiseen käsitykseen avioliitosta miehen ja naisen välisenä liittona.

Valitsijayhdistyksenne tärkein arvo yhdellä sanalla?
Yhteys.

Sosialidemokraatit ja sitoutumattomat

Millainen on valitsijayhdistyksenne tausta? 
Sosialidemokraattien valitsijayhdistys.  Kirkon arvot ovat laajalti samoja kuin sosialidemokraattisen liikkeen: solidaarisuus, keskinäinen suvaitsevaisuus ja kanssaihmisen kunnioitus.

Mikä on tärkein tavoitteenne? 
Me sosialidemokraatit haluamme kutsua kirkkoon kuuluvia jäseniämme ja kannattajiamme mukaan vaikuttamaan kirkon työhön sekä paikallisesti että laajemmin kirkon piirissä. Sosialidemokraatteina toimimme sen kirkon puolesta, jossa ketään ei jätetä yksin, kaikki ihmiset ovat samanarvoisia, kirkko on kaikille turvallinen yhteisö sekä tuemme lähimmäisiä lähellä ja kaukana.

Kerrotte vaaliohjelmassanne haluavanne ”rakentaa oikeudenmukaista ja solidaarista kirkkoa”. Miten näitä tavoitteita voitaisiin lisätä paikallisesti Jyväskylän seurakunnassa?
Solidaarisuus eli yhteisvastuu on kirkon perusarvo. Kirkko on erinomainen toimija vapaaehtoistyössä. Tukemalla vapaaehtoisia saamme yhdessä aikaan enemmän.  Seurakunnan tulee olla kaikille turvallinen yhteisö. Kirkon ovet auki kaikille! Kirkon työn pitää olla siellä missä hätä on suurin.

Mihin erityisesti satsaisitte seurakunnassa?
Diakonian peruslähtökohtana on niiden ihmisten kohtaaminen ja auttaminen, joita muu apu ei tavoita. Diakoniatyöllä, nuorisotyöllä, perheneuvonnalla ja sairaalasielunhoidolla kirkko auttaa ja tukee kaikkia ihmisiä, myös heitä, jotka eivät ole kirkon jäseniä.

Mistä nipistäisitte?
Myös kirkon varallisuus pienenee tulevaisuudessa. Siksi on tärkeää priorisoida kirkon perustehtävään. On tärkeämpää auttaa lähimmäisiä kuin rakentaa kirkon ulkoisia puitteita.

Evankelis-luterilaisessa kirkossa on joitakin sitä sisäisesti kahteen leiriin repiviä kysymyksiä. Minkä niistä erityisesti mainitsisitte valitsijayhdistyksellenne tärkeäksi, ja millaista kantaa sen suhteen edustatte?
Suomessa on voimassa avioliittolaki, jonka mukaan myös samaa sukupuolta olevat voidaan vihkiä avioliittoon. Vihkimisiä suorittavia pappeja on jatkuvasti enemmän ja monet seurakunnat ovat päättäneet, että seurakunnan tiloja saa käyttää samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen. Sosialidemokraatit toimivat kirkossa sen puolesta, että kaikki parit voidaan vihkiä.

Valitsijayhdistyksenne tärkein arvo yhdellä sanalla?
Yhteisvastuu.

Jaa artikkeli: